ENUA

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Administratorem oraz właścicielem serwisu https://twojmechanik.com (dalej „Serwis”) jest Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8I, 30-415 Kraków, Polska, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies są to dane informatyczne – pliki tekstowe, które zostają automatycznie zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy.
2. Pliki cookies stosowane przez Usługodawcę są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
3. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, przypisaną wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki, z której korzysta zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez niego do urządzeń Użytkownika.
6. Użytkownik możne także w każdej chwili usunąć pliki cookies, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj. cookies sesyjne oraz cookies trwałe.
2. Cookies sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies, informacje zostają trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.
3. Cookies trwałe – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki te, inaczej niż cookies sesyjne nie są kasowane w wyniku zakończenia sesji przeglądarki. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cele zbierania plików cookies

1. Pliki cookies są stosowane w celu zoptymalizowania działania stron internetowych Usługodawcy, w tym poprzez zidentyfikowanie Użytkownika pozwalają na wyświetlenie mu najlepiej dostosowanej i zindywidualizowanej treści.
2. Usługodawca używa pliki cookies w szczególności w następujących celach:
a) konfiguracji i modernizacji funkcjonalności stron internetowych,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA,
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA ,
d) popularyzacji stron internetowych Usługodawcy za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedziba w Irlandii,

Zmiany polityki cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8I, 30-415 Kraków, Polska, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762 („Administrator”).
Cel i zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w procesie wykonania zamówionej u nas usługi:
a.a) przyjmowania zapisów oraz realizacji umowy serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
a.b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zapisami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
a.c) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
a.d) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
a.e) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a.f) w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a.g) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a.h) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
a.i) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a.j) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/lub sms – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
a.k) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej– jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
a.a) osób, które zapisują się/odwołują zapis na serwis za pośrednictwem strony internetowej – w celu złożenia i umożliwienia Administratorowi realizacji umowy – jest niezbędne (w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny). Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zapisu,
a.b) osób, które składają reklamacje w związku z wykonanym serwisem – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Administratora – jest niezbędne (w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie złożonej reklamacji,
a.c) pozostałych przypadków – jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług, a ponadto:
a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed stosownymi organami administracji publicznej, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
f) w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych są pracownicy i współpracownicy Administratora, a także w określonych przypadkach podmioty zewnętrzne wspierające procesy realizacji umowy, w tym w szczególności dostawcy usług telekomunikacyjnych, prawniczych, doradczych, księgowych.

Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych/profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Prawa dotyczące danych osobowych:

a) Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
d) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając żądanie na adres Administratora podany w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
e) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
f) Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Gwarancja na wykonane usługi i zamontowane części honorowana na terenie całej Polski.