ENUA

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1. [Administrator Danych]
Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Serwis Wadowicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8I, 30-415 Kraków, Polska, KRS: 0000240970, REGON: 351000873, NIP: 6790123762 („Administrator”).
2. [Cel i zakres przetwarzania danych]
Administrator może przetwarzać Twoje dane podane w formularzach kontaktowych oraz przekazane w ramach przesłanej korespondencji w celu:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, skargi lub sugestie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym/korespondencji przesłanej do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegający na możliwości odpowiedzi, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji
b. oraz archiwizacji (nie dłużej niż przez 3 lata).

3. [Dobrowolność podania danych]
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi odpowiedzi na zadane pytania oraz wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. [Okres przechowywania danych]
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji w związku z zadanym pytaniem lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze zgłoszonymi uwagami lub skargami (nie dłużej niż 3 lata).

5. [Odbiorcy danych]
Odbiorcami Twoich danych są pracownicy i współpracownicy Administratora, a także w określonych przypadkach podmioty zewnętrzne wspierające działalność Administratora, w tym w szczególności dostawcy usług telekomunikacyjnych.

6. [Udostępnianie danych]
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. [Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych/profilowanie]
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

8. [Prawa dotyczące danych osobowych]:
a. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
d. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając żądanie na adres Administratora podany w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
e. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
f. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Gwarancja na wykonane usługi i zamontowane części honorowana na terenie całej Polski.